Menu

Vedtægter

Vedtægter for Boldklubben Enghaven

§ 1 

Foreningens navn er: Boldklubben Enghaven.

Dens hjemsted er: Odense kommune.

Foreningen er stiftet den 5. oktober 2000. 

§ 2

Foreningens formål er at tilbyde fodbold for handicappede under betryggende og sociale forhold.

§ 3

Foreningen er medlem af Dansk Handicap Idræts-forbund og DBU Fyn

§ 4

Alle handicappede kan optages som aktive medlemmer af foreningen.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde og stemmeret på generalforsamlingen.

§ 5

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer er kontigentfrie.

Æresmedlemmer er kontigentfrie.

§ 6

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel. Det pågældende medlem skal betale sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.

§ 7 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning til det. En sådan beslutning kræver, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for. Inden bestyrelsen træffer beslutning, skal den pågældende have mulighed for at forsvare sig.

Et ekskluderet medlem kan kræve at få spørgsmålet om eksklusion afgjort på først-

kommende ordinære generalforsamling, hvor han/hun eller medlemmets forældre/værge ligeledes har ret til at forsvare sig. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens love.

§ 8

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingent forpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 9

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen.

Medlemmer under 18 år har dog stemmeret ved deres forældre eller værge. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§ 10 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af stemmetællere og dirigent.

2) Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.

3) Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4) Indkomne forslag.

5) Fastsættelse af kontingent.

6) Valg af bestyrelse (se § 13 ).

7) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

8) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9) Eventuelt.

§ 11 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved lovændringer kræves dog 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Skriftlig afstemning kan efter ønske fortages.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede skriftligt stiller krav om det til bestyrelsen med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest 6 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 13

Foreningens daglige ledelse varetages af den valgte bestyrelse.

Bestyrelsen består af formand samt yderligere 4 medlemmer.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlems forældre/værge, samt ethvert medlem der er fyldt 18 år.

Et medlem eller dennes forældre/værge, der ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan vælges, såfremt der forligger et skriftligt tilsagn.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode. Formanden samt 2 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, de 2 andre i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 14

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§ 15

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar aflevere regnskabet for det forløbne år samt status pr. 31. december til revisorerne.

§ 16 

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Ophører foreningen med at eksistere tilfalder foreningens formue Dansk Handicap Idræts-Forbund, som er forpligtet til at anvende midlerne til handicapidrætsformål i Odense kommune.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 5. oktober 2000 i Odense. Ændret på generalforsamlingen den 05. marts 2001 i Odense.

Ændret på generalforsamlingen den 13. marts 2002 i Odense.

Ændret på generalforsamlingen den 26. marts 2008 i Odense.

Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 2011 i Odense.